Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Відділення променевої терапії

Відділення променевої терапії

Старенький Віктор Петрович
Керівник підрозділу:
СТАРЕНЬКИЙ Віктор Петрович
доктор медичних наук,
старший науковий співробітник
Контактна інформація: тел. 38(057) 725-50-33
Години прийому: вт., ср., чт. – 9:00 - 14:00 у приміщенні відділення

 

Підрозділ створено у 1921 р. як рентген-терапевтичний відділ. У складі підрозділу протягом багатьох років (1932–1950 рр.) існували відділення: поверхневої рентгенотерапії шкірних захворювань (зав. д-р мед. наук, проф. А. Д. Халіпський, А. І. Ільєвич); рентгенотерапії хірургічних хвороб (зав. доцент Б. К. Розенцвейг, В. О. Благодєтєлєва), онкологічної рентгенотерапії (зав. проф. Ф. М. Абрамович, доцент Б. І. Рапопорт). З 1951 р. до 1960 р. підрозділ існував як відділ променевої терапії (зав. С. О. Коган), з 1961 р. — відділ рентгенотерапії (зав. Л. Я. Левін) та кабінет телекобальтотерапії (зав. Є. О. Базлов); з 1979 р. — у складі відділення променевої терапії; з 1985 р. — у складі відділення променевої та комплексної терапії. В цей період проводиться запуск та клінічна апробація першого в Україні лінійного прискорювача електронів ЛУЭВ 15М1. З 1993 р. відділення існує як самостійний підрозділ.

Відділення очолювали: д-р мед. наук, проф. О. М. Сухіна (1993–1999 рр.); з 2001 р. і дотепер — д-р мед. наук, старш. наук. співроб. В. П. Старенький.

У відділенні налічується 105 ліжок, у тому числі 30 ліжок денного стаціонару.

У штаті відділення працюють провідні фахівці-науковці та досвідченні спеціалісти лікарі променеві терапевти, серед них 1 головний науковий співробітник, 2 старших наукових співробітника, 1 – професорів, 3 докторів наук, 1кандидатів наук.

Відділення пройшло акредитацію у складі клініки 12.12.2012 р. (акредит. сертифікат серія МЗ № 010188) з присвоєнням вищої кваліфікаційної категорії та ліцензовано на право роботи із джерелами іонізуючого випромінення (ліцензія № 577794).

Відділення оснащено сучасним радіотерапевтичним комплексом фірми Varian, який складається з лінійного прискорювача Clinac 600 C з фіксованою енергією фотонів 6 Mev, з 80-пелюстковим коліматором; рентгеносимулятора Acuity, 3-D системи комп’ютерного планування Eclipse; інформаційно-управляючої системи Aria, комплексу дозиметричного обладнання та пристроїв. Це дозволяє проводити конформне опромінення. У відділенні є також необхідне обладнання для проведення телегамматерапії на апараті РОКУС-АМ і внутрішньопорожнинної терапії на апараті АГАТ-В, а також напівглибокої та близькофокусної терапії відповідно на апаратах РУМ-17 та РТА-02.

Фахівці відділення забезпечують висококваліфіковану, спеціалізовану радіологічну допомогу, розробляють нові технології радіотерапії, оптимізують підбір схем променевої терапії, а також успішно використовують складні схеми хіміопроменевого лікування пухлин головного мозку, пухлин голови та шиї, раку легень, прямої кишки, пухлин жіночої статевої сфери. Особливу увагу приділяють пацієнтам з місцево-поширеними формами раку тіла та шийки матки, недрібноклітинного раку легень, для яких розроблено та впроваджено унікальні методики комплексного лікування.

Основні досягнення відділення:

– розроблено та науково обґрунтовано технологію опромінення збільшеними фракціями з попередньою 12-годинною інфузією 5-фторурацилу у хрономодульованому режимі при лікуванні раку прямої кишки та шийки матки;

– розроблено методику радіосенсибілізації пухлини низькими дозами іонізуючого випромінення для лікування рецидивуючого раку яєчників;

– обґрунтована ефективність застосування терапевтичного опромінення в комплексному лікуванні хворих на первинно не вилікуваний рак яєчників, що дозволило збільшити їх виживаність, а також режиму прискореного гіперфракціонування з ескалацією дози в поєднанні з етопозидом.

– створено новий спосіб прогнозу та оцінки ефективності хіміопроменевого лікування неоперабельних форм раку легені на підставі вивчення динаміки рівня експресії CYFRA 21-1 та активності сфінгомієлінази в сироватці крові;

– розроблено рекомендації для вибору нестандартного режиму променевого лікування з модифікацією цисплатином та етопозидом у хворих на рак легені на основі оцінки загального стану і базового рівня активності сфінгомієлінази.

За останні 5 років співробітниками відділення опубліковано понад 150 наукових праць (статті, тези доповідей, методичні рекомендації, інформаційні листи); отримано 7 патентів на корисні моделі, які з успіхом впроваджено в практику онкологічних закладів. Захищено 2 докторських: «Модифікація променевої терапії не дрібноклітинного раку легені» Старенький В.П., 2008 р., «Хрономодулоьована радіо хіміотерапія в комплексному лікуванні раку прямої кишки», Свинаренко А.В. 2008 р. та 1 кандидатська дисертаційних роботи. Заплановані та виконуються 3 кандидатські дисертації.

Щороку у відділенні проходять навчання та стажування радіаційні фізики і рентгенолаборанти з різних областей України. На базі відділення проводяться національні курси МАГАТЕ з клінічної дозиметрії та безпеки радіотерапії.

Провідні фахівці постійно беруть участь у наданні консультативної допомоги населенню різних регіонів країни, а також у складі комісії з перевірки стану радіологічної служби областей сприяють упровадженню сучасних технологій променевої терапії.

Відділення є навчально-науковою базою для студентів Харківського національного медичного університету та Харківського національного університету радіоелектроніки. Спільно з Харківським національним університетом радіоелектроніки у 2014 р. видано навчальний посібник (Апарати дистанційної променевої терапії) для підготовки технічних фахівців у галузі променевої терапії.