Головна » НАУКОВО–ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ » Лабораторія радіаційної онкології

Лабораторія радіаційної онкології

Мітряєва Наталія
Андріївна
Керівник:
Наталія Андріївна Мітряєва 
д-р біол. наук., старш. наук. співроб.
Контактна інформація: +38(057) 725-50-28
e-mail: imr@ukr.net

 

Підрозділ створено в 1963 р. як гормональну лабораторію; з 1968 р. – лабораторія біохімії гормонів; з 1975 р. у складі клінічної лабораторії; з 1995 р. — лабораторія радіаційної ендокринології із групою електронної мікроскопії.

Лабораторію очолювали: д-р мед. наук І. А. Коган (1963–1984 рр.), з 1995 р. і донині — д-р біол. наук, старш. наук. співроб. Н. А. Мітряєва.

У лабораторії працюють: канд. біол. наук Т. С. Бакай; мол. наук. співроб. Т. В. Рубльова, мол. наук. співроб. Л. В. Гребіник, 2 лаборанти І к., лаборант б/к.

Основні напрямки наукових досліджень:

– вивчення механізмів впливу радіосенсибілізації протипухлинними препаратами на індукцію церамідного шляху апоптозу у злоякісних пухлинах для розробки нових технологій променевої терапії, спрямованих на подолання радіорезистентності;

– дослідження експресії молекулярно-біологічних онкомаркерів апоптозу, проліферації та ангіогенезу в онкологічних хворих для визначення їх значущості для контролю і прогнозування ефективності хіміопроменевої терапії;

– оцінка функціонального стану ендокринної системи в онкологічних хворих при променевій терапії та в осіб, які працюють у сфері дії іонізуючої радіації.

Основні наукові досягнення:

– доведена інформативність та розроблені критерії визначення рівня онкомаркера CYFRA 21-1 в сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені для контролю ефективності хіміопроменевої терапії;

– вперше встановлено, що рівень маркера церамідного шляху апоптозу – активність фермента Zn2+-залежної сфінгомієлінази у сироватці крові має прогностичне значення і може застосовуватися для моніторингу ефективності хіміопроменевого лікування хворих на НДРЛ;

– вперше визначено синергізм поєднаної дії іонізуючого випромінення різного енергетичного діапазону (ВЕФ та ікс-випромінення) та хіміопрепаратів (цисплатин, етопозид) на рівень проапоптозного ліпіду цераміду в пухлині Герена;

– доведено, що поєднана дія ВЕФ та ікс-випромінення і етопозиду сприяє активації сфінгомієлінового циклу в сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, що призводить до накопичення цераміду і може розглядатися як новий механізм радіаційно-індукованого апоптозу пухлини Герена;

– визначені різні механізми активації накопичення індуктора апоптозу – цераміду в пухлині Герена за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінення різного енергетичного діапазону та хіміопрепаратів (таксотеру, цисплатину, етопозиду).

– сформульовано концепцію індукції церамідного шляху апоптозу в пухлині під впливом поєднаної дії іонізуючого випромінення та хіміопрепаратів, яка створює теоретичні передумови для розробки нових підходів до хіміопроменевого лікування онкозахворювань.

– встановлено взаємозв’язок концентрації ангіогеного фактора – VEGF з об’єктивною відповіддю конформної променевої терапії у хворих на НДРЛ, що дозволяє припустити можливість його використання для моніторингу ефективності лікування.

Лабораторія атестована на право вимірювань до визначеної галузі (атестат № 100-1149/3 2003 р.; № 100-2134/2006; № 100-3172/2009 та № 100-057/2012) терміном на три роки. Постійно проводиться контроль якості, зокрема міжлабораторний.

Перелік атестованих методик, що виконуються в лабораторії, зокрема, імуноферментний метод кількісного визначення у плазмі крові людини:

– тиреотропного гормону;

– трийодтироніну;

– загального тироксину;

– вільного тироксину;

– пролактину;

– лютеотропного гормону;

– фолікулостимулювального гормону;

– естрадіолу;

– прогестерону;

– загального тестостерону;

– кортизолу;

– CYFRA 21-1;

– VEGF;

– альфа-ФНП.

Підрозділ має імуноферментний аналізатор, флуориметр, ФЕК, комп’ютер з БФУ. Всі прилади метрологічно атестовані або перебувають на зберіганні. Виконуються аналізи вмісту гормонів та онкомаркерів у плазмі крові.

За період 2010–2014 рр. опубліковано 25 праць та 3 нововведення, 2 інформаційні листи, методичні рекомендації, 10 тез доповідей, отримано 5 патентів на корисну модель. Зроблено 3 доповіді на конференціях.

Під керівництвом д-ра біол. наук Н.А. Мітряєвої у 2014 р. виконана і подана до офіційного захисту кандидатська дисертація Рубльової Т.В. «Особливості впливу поєднаної дії іонізувальної радіації та протипухлинних препаратів на активацію церамід-опосередкованого апоптозу карциноми Герена» зі спеціальності «радіобіологія».

Лабораторія в межах виконання НДР співпрацює з підрозділами інституту (відділення променевої терапії, лабораторія протирадіаційних препаратів, група електронної мікроскопії, відділення ендоскопії); відділом фізіології онтогенезу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з питань вивчення радіаційного впливу на церамідний шлях апоптозу у злоякісній пухлині; Харківським обласним клінічним онкологічним центром; Харківським національним медичним університетом щодо питань вивчення хіміопроменевого впливу на недрібноклітинний рак легені людини.

Подальші перспективи наукового пошуку лабораторії:

– аналіз деяких молекулярно-біологічних факторів, які впливають на процеси апоптозу, ангіогенезу та метастазування для відбору можливих маркерів для оцінки ефективності хіміопроменевої терапії онкозахворювань;

– вивчення механізмів впливу поєднаної дії різних видів іонізуючого випромінення та хіміопрепаратів на процеси апоптозу та ангіогенезу.