Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Лабораторія радіаційної цитогенетики

Лабораторія радіаційної цитогенетики

Наталія Олександрівна Мазник
Завідувачка лабораторії:
Наталія Олександрівна Мазник
д-р біол. наук
Контактна інформація: +38 (057) 725-50-29
е-mail: lrcg.imr@mail.ru

 

Лабораторію було створено у 1993 році з метою розвитку нового для інституту напрямку досліджень – радіаційної цитогенетики людини.

З моменту заснування і нині лабораторію очолює д-р біол. наук Н. О. Мазник.

У лабораторії працюють 7 фахівців, з них 4 наукових співробітники, яки володіють методами культивування лімфоцитів периферичної крові, класичного аналізу хромосом, визначення реплікативного індексу, сестринських хроматидних обмінів, аналізу стабільних хромосомних перебудов з використанням флуоресцентної in situ гібридизації та мікроядерного тесту.

Лабораторія перша в Україні акредитована у галузі радіаційної цитогенетики (2006 р.) та досі підтримує цей статус (атестації 2009, 2012 рр.).

Основні напрямки науково-практичної діяльності лабораторії за останні 10 років:

–  розробка та вдосконалення методів біологічної дозиметрії для випадків радіаційних аварій;

–  фундаментальні дослідження у галузі клінічної радіобіології з вивченням хромосомних ефектів терапевтичного опромінення у пацієнтів з онкопатологією при різних локалізаціях пухлин;

–  фундаментальні дослідження з вивчення опосередкованих ефектів опромінення: віддаленої генетичної нестабільності та «ефекту свідка»;

–  розвиток методології використання методів хромосомного аналізу у системі протирадіаційного захисту населення;

–  динамічний моніторинг цитогенетичних ефектів у критичних групах населення, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

–  детекція променевого навантаження та оцінка радіаційних цитогенетичних ефектів у осіб, які зазнають впливу іонізуючих випромінень в умовах професійної діяльності.

Беручи активну участь у міжнародних науково-дослідних програмах, лабораторія дістала міжнародної стандартизації, має верифіковані криві «доза-ефект» утворення нестабільних і стабільних хромосомних аберацій in vitro. Вперше в Україні та Європі побудовано криву виходу цитогенетичних пошкоджень у діапазоні дуже високих доз радіації (до 20 Гр).

Лабораторія стала першим в Україні членом всесвітньої мережі лабораторій хромосомної біодозиметрії при Всесвітній організації охорони здоров’я (WHO BioDosNet). Фахівці лабораторії є експертами світового рівня у галузі хромосомної біодозиметрії, беруть участь та показують гідні результати у міжнародних вправах, так, лабораторія отримала високу оцінку, забезпечивши один з кращих результатів у міжнародній вправі із симульованого переопромінення на реакторі SILENE (Франція, 2002) та у міжнародній вправі WHO BioDosNet (Великобританія, 2011).

Результати роботи регулярно доповідаються на конференціях, в тому числі міжнародного рівня. У різні роки лабораторія здійснювала наукове співробітництво з вченими Великобританії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Росії, Білорусі. Спільно з вченими з Public Health England (Великобританія) було розроблено нове програмне забезпечення для статистичної обробки даних цитогенетичного аналізу для цілей біологічної дозиметрії (CytoBayes). Ведеться співробітництво з Міжнародною Агенцією з атомної енергії.

Фахівцями лабораторії опубліковано понад 170 наукових праць, зокрема 46 статей у фахових виданнях, 21 стаття в зарубіжних наукових журналах, 99 тез доповідей. Захищено 1 докторську дисертацію та 1 кандидатську, виконується 1 докторська дисертація та 1 кандидатська. Створено умови для професійного росту співробітників всіх рівнів.

Результати роботи лабораторії та її висока професіональна репутація як в Україні, так і за кордоном, забезпечуються зусиллями наукового штату, насамперед зав. лабораторії д-р біол. наук Н. О. Мазник, провідного наукового співробітника канд. мед. наук В. А. Віннікова та молодших наукових співробітників Т. С. Сипко, Н. Д. Пшеничної та О. Е. Ірхи.

Основні розробки та досягнення лабораторії:

Розроблено уніфіковану систему оцінки променевого ураження геному людини при впливі іонізуючої радіації в низьких дозах, яка дозволяє ефективно використовувати метод класичного цитогенетичного аналізу для: а) біологічної індикації та дозиметрії променевого навантаження; б) визначення термінів нормалізації цитогенетичних показників; в) проведення генетико-гігієнічного моніторингу при індивідуальних чи когортних обстеженнях осіб чорнобильського контингенту та працівників радіаційної сфери, які зазнали низькопотужного впливу іонізуючих випромінень в умовах техногенних катастроф.

Визначено підходи до прямої та екстраполяційної цитогенетичної біодозиметрії у випадках опромінення у низьких дозах, визначені цитогенетичні індикатори дестабілізації геному, які використовуються як критерії формування груп підвищеного ризику серед потерпілих від дії радіаційного чинника.

Досягнуто значних успіхів у циклі досліджень цитогенетичних ефектів терапевтичного опромінення в онкологічних хворих, які  включають розробку підходів до біодозиметричної інтерпретації цитогенетичних даних при фракціонованому локальному опроміненні людини, пошук цитогенетичних критеріїв оцінки променевого ураження організму пацієнтів, порівняльну радіобіологічну оцінку впливу на нормальні тканини різних методів променевої терапії та модифікувальної активності препаратів на хромосомному рівні.

На базі лабораторії проводиться підготовка кадрів у рамках курсу стажування «Біодозиметрія на основі хромосомного аналізу». Також у лабораторії можливе проведення досліджень на замовлення як від приватних осіб, так і від організацій, особливо у випадках підозри на позапланове опромінення людини, або необхідності вивчення генотоксичної дії чинників фізичної чи хімічної природи на хромосомному рівні.