Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Центральна лабораторія радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення

Центральна лабораторія радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення

Лариса Львівна Стадник
Керівник:
Лариса Львівна Стадник
канд. біол. наук
Телефон лабораторії: +38 (057) 725-50-33
e-mail: LStadnyk@ukr.net

 

Підрозділ створений в 1979 р. як Центральна республіканська лабораторія індивідуальної дозиметрії та радіаційної безпеки; з 2000 р. — Центральна лабораторiя радiацiйної гiгiєни медичного персоналу, а з 2007 р. – Центральна лабораторiя радiацiйної гiгiєни медичного персоналу i пацiєнтiв (ЦЛРГМПП).

Лабораторію очолювали: канд. мед. наук І. М. Романова (1978–1983 рр.), лікар з радіаційної гігієни Л. М. Ковалевська (1983–1991 рр.), з 1991 р. і донині – канд. біол. наук Л. Л. Стадник.

Лабораторія створена згідно з рішенням Колегії МОЗ України з метою організації та проведення централізованого індивідуального дозиметричного контролю (ІДК) професійного опромінення медичних працівників України, які зайняті виконанням робіт із джерелами іонізувальних випромінень (ДІВ) у відділеннях променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини.

В 2007 р. до складу ЦЛРГМПП увійшла лабораторія медичної дозиметрії (створена в 1978 р. як група експериментальної та клінічної дозиметрії, лабораторія дозиметрії іонізувальних випромінень). Керівниками лабораторії були: д–р біол. наук Л. З. Калмиков (1978–1997 рр.); канд. біол. наук В. В. Корнєєва (1997–2004 рр.); К. Л. Озерский (2004 –2007 рр.).

Нині в лабораторії працюють такі фахівці: 3 молодших наукових співробітники О.Ю. Шальопа, О.В. Носик, О.В. Зінвалюк; лікар з радіаційної гігієни І.О. Явон; адміністратор бази даних І.П. Смирнова; провідний інженер-програміст Є.І. Кургузов, інженери Ю.Б. Резниченко, О. М. Корщіков.

Регулярно з 2006 р. лабораторія проходить атестацію на право проведення дозиметричних вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації. У 2012 р. лабораторія втретє раз була акредитована ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та НАНМ України (Свідоцтво про атестацію № 100-060/2012 від 26.03.2012 р.)

12

Основні напрямки науково-практичної діяльності лабораторії є:

– організація та проведення централізованого індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення більш 6500 медичних працівників України з 670 медичних закладів, що зайняті на роботах із джерелами іонізувальних випромінень у медичній радіології, ядерній медицині та рентгенодіагностиці;

– вивчення та аналіз колективних та середньорічних доз, розподілу індивідуальних доз різних професійних груп медичних працівників за результатами централізованого ІДК, виділення найбільш опромінюваних груп медичного персоналу, розробка заходів щодо зниження доз медперсоналу та оптимізації радіаційної безпеки; підготовка річних звітів щодо стану професійного опромінення медичного персоналу в Україні для медичних закладів та Державних органів регулювання радіаційної безпеки – МОЗ України та Держатомрегулювання України;

– вивчення закономірностей формування професійних дозових навантажень при основних видах робіт з ДІВ у медицині залежно від існуючих систем радіаційного захисту;

– проведення об’єктового контролю радіаційної безпеки в підрозділах Інституту, де проводяться роботи з використанням ДІВ;

– реконструкція доз професійного опромінення працівників за період роботи з ДІВ при відсутності даних ІДК (для робітників уранових шахт) або для осіб, які постраждали внаслідок радіаційних аварій с ДІВ;

– наукові дослідження щодо вивчення основних показників, які впливають на формування доз пацієнтів при променевій діагностиці, оцінка дозових навантажень пацієнтів, встановлення національних діагностичних рівнів для найбільш поширених видів рентгенодіагностичних досліджень, наукове обґрунтування шляхів оптимізації медичного опромінення пацієнтів та персоналу; розробка методичних документів стосовно контролю якості рентгенодіагностичних досліджень та доз пацієнтів;

– координація робіт щодо проведення міжнародного ТЛД-аудиту якості дозиметричного калібрування апаратів дистанційної променевої терапії (гамма-терапевтичних апаратів та прискорювачів) в онкологічних закладах України в рамках програми МАГАТЕ/ВООЗ; підготовка бази для організації та проведення національного ТЛД-аудиту.

В роботі підрозділу використовується така апаратура:

– термолюмінесцентні дозиметри типу ДТУ-01 (Латвія, 3 шт.), ДВГ-02ТМ (Росія) – для проведення централізованого ІДК;

– термолюмінесцентна установка PCL-3 (Fimel) - для проведення ТЛД-аудиту апаратів дистанційної променевої терапії;

– дозиметри ДКС-90У, ДБГ-01Н, дозиметр-радіометр МКС-01Р, спектрометр SICAS III/S – для проведення радіаційного контролю у підрозділах інституту;

– клінічний дозиметр UNIDOS E (PTW, Німеччина ) — для проведення клінічної дозиметрії при опроміненні референтних ТЛД-капсул;

– дозиметри TRIAD (KEITHLEY, США), PIRANHA (RTI, Швеція) – для вивчення параметрів рентгенодіагностичних апаратів.

Лабораторія активно проводить наукову роботу. За період 2001–2014 рр. фахівцями виконано 6 НДР і виконується тема «Розробка програми контролю якості у проекційній рентгенодіагностиці (2014–2016 рр.)».

Лабораторія здійснює міжнародне співробітництво в рамках виконання спільних проектів технічного співробітництва:

з МАГАТЕ:

– IAEA TC-Project UKR/6/005 “National Postal Dose Audit Network” – Національна мережа поштового аудиту (2001–2002);

– IAEA TC-Project UKR/6/006 “Quality Assurance Program for Radiation Therapy” – Програма забезпечення якості в радіаційній терапії (2003–2004);

– IAEA TC-Project UKR/6/010 “Developing and Implementing a National Quality Control System by Strengthening the Knowledge and Capacity of Medical Physics at Radiotherapy Departments” – Розробка та впровадження національної системи контролю якості шляхом зміцнення знань та компетенції медичних фізиків у відділеннях променевої терапії (2012–2013);

– Постійно діюча програма технічного співробітництва з МАГАТЕ/ВОЗ ТС R13/372/3 GBI щодо проведення поштового ТЛД-аудиту якості  калібрування   установок   гамма-терапії  та лінійних  прискорювачів (з 1998  р. по теперішній час);

– Ведення інформаційної базі даних МАГАТЕ DIRAC (Directory of Radiotherapy Centres) стосовно стану променевої терапії в Україні (з 2007 р.);

122

з Управлінням з радіаційної безпеки (Швеція):

– UA 602 “Assistance in development of a Quality Assurance system for Diagnostic Radiology in Ukraine” – Підтримка розвитку системи забезпечення якості в рентгенівській діагностиці в Україні (2006–2008);

– UA603 “Personnel Dosimetry in Medical Radiology” – Персональна дозиметрія в медичній радіології (2006–2008);

– UA 602А “Quality Assurance and Quality Control in Medical Radiology” – Забезпечення якості та контроль якості в медичній радіології (2009–2013).

Співробітниками лабораторії за останні 10 років опубліковано 77 робіт, зокрема 29 наукових статей, 6 нормативних та методичних документів, отримано патент на винахід. Серед основних нормативно-методичних документів такі:

– державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджені Наказом МОЗ України № 294 від 04.06.2007 р.;

– методичні рекомендації «Контроль дозоформувальних параметрів рентгенодіагностичних апаратів» (Харків, 2006 р.);

– методичні рекомендації «Вимірювання рівнів опромінення пацієнтів за допомогою термолюмінесцентних детекторів при проведенні рентгенодіагностичних процедур» (Харків, 2008);

– відомча інструкція МОЗ України «Опромінення термолюмінесцентних детекторів за дозиметричного аудиту телегамма-терапевтичних апаратів» (Харків, 2008).