Головна » 2011, том XIX, випуск 4

УРЖ 2011, том XIX, випуск 4

ЗМІСТ

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 389

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Р.Ю. Чурилін

Променева діагностика ускладненого перебігу гострих абсцесів легень

Мета роботи: Визначення і з’ясування характеру рентгенологічних проявів різних ускладнень перебігу гострих абсцесів легень.
Матеріали і методи: Проаналізовано результати рентгенологічного дослідження органів грудної клітки 101 хворого на абсцес легень віком 18-78 років. Серед них переважали особи чоловічої статі — 79 (78,2 %), жінок було 22 (21,8 %). Використовували рентгенографію в 2 проекціях, лінійну і комп’ютерну томографію (24 особам). Усім хворим проводили динамічне дослідження.
Результати: Наявність супутніх захворювань, які ускладнюють перебіг абсцесу легень, виявлено в 49 (48,5 %) пацієнтів. Найчастіше траплялися залучення плеври у вигляді плевриту — у 23 (46,9 %) хворих, розвиток емфіземи — в 17 (34,7 %), поява бронхогенних відсівів у вигляді пневмонічних вогнищ — у 14 (28,6 %), розвиток пневмофіброзу — в 13 (26,5 %), емпієма плеври і піопневмоторакс — у 8 (16,3 %), гангрена — в 2 (4,1 %) пацієнтів і т. ін. Рідше спостерігали перехід гострого абсцесу у хронічний, появу множинних абсцесів, тромбоемболію легеневої артерії, при тяжкому перебігу — поєднання відразу кількох ускладнень. У результаті вивчення отриманих даних виділені особливості рентгенологічної картини кожного з ускладнень, наведені їх відмінності та ознаки, що дозволяють встановлювати правильний діагноз.
Висновки: Рентгенологічне дослідження залишається провідним у діагностиці гнійно-деструктивних захворювань, особливо для корекції терапії та визначення показань до хірургічного лікування. Майже в половини хворих (46,5 %) перебіг гострого абсцесу легень ускладнюється розвитком одного або кількох супутніх патологічних процесів (плеврит, емпієма, гангрена та ін.), які обтяжують перебіг і потребують додаткових лікувальних заходів, що нерідко визначає, чим закінчиться хвороба.
Ключові слова: рентгенодіагностика, абсцес легені, ускладнення.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 395

О. Я. Царук, Н.М. Руденко, В.М. Рижик, Ю.І. Алексеева

Особливості динамічного ехокардіографічного спостереження за немовлятами з коарктацією аорти

Мета роботи: Проаналізувати основні ехокардіографічні показники у немовлят з коарктацією аорти (КоА) з метою визначен­ня подальшої тактики ведення.
Матеріали і методи: Обстежено 52 дитини віком до 1 року. У 30,7 % з них діагноз КоА було встановлено у віці від 0 до 3 місяців, у 23,1 % — у 3-6 місяців; 21,2 % — у 6-9 та 25.0 % — у 9-12 місяців відповідно.
Визначали ехокардіографічні показники: кінцевий діастолічний індекс, фракцію викиду, індекс Теі, індекс маси міокарда ліво­го шлуночка і градієнт тиску на аортальному клапані.
Залежно від ступеня вираженості КоА діти були розподілені на групи: у 45,9 % випадків діагностовано легкий аортальний стеноз, у 23,7 % — середній, у 13,5 % — тяжкий та у 16,9 % — критичний.
Результати: Динамічне спостереження за пацієнтами із різним ступенем тяжкості аортального стенозу виявило зміни основ­них ехокардіографічних параметрів. Доведено високу чутливість й інформативність показника Теі лівого шлуночка, що визначає його як один з основних ехокардіографічних показників для контролю стану дитини та вирішення питання про подальшу такти­ку ведення.
Висновки: Рекомендоване обстеження пацієнтів із легким ступенем КоА 1 раз на 6 місяців, із середнім ступенем — 1 раз на місяць. При тяжкому стенозі необхідне його проведення за допомогою телемедицини для вирішення питання про доцільність та час виконання кардіохірургічної корекції, а при критичному перебігу — термінове транспортування неонатальною бригадою в кардіохірургічний центр для надання невідкладної хірургічної допомоги.
Ключові слова: уроджені вади серця, немовлята, коарктація аорти, ехокардіографія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 401

С.Е. Лозинський

Як оцінювати ультразвукову динаміку геометрії серця?

Мета роботи: Кількісна оцінка значення помилки «тест-ретест» і розробка методів мінімізації її впливу.
Матеріали іметоди: Ретроспективно вивчено результати обстеження 100 хворих на гіпертонічну хворобу, яким повторно проводили УЗ-дослідження.
Результати: Величина помилки «тест-ретест», отримана в результаті ехокардіографічного обстеження, відповідала середнім значенням, отриманим в аналогічних дослідженнях. Застосування запропонованого нами способу математичної обробки вихідних даних дозволило досягти більшої статистичної вірогідності відмінностей динаміки показників УЗД порівняно з традиційною методикою.
Висновки: Рівень помилки відтворюваності «тест-ретест» отриманих нами даних лежить у межах припустимої помилки типу «тест-ретест» для М- та 2D-методик. Спосіб простої математичної обробки, запропонований нами, дозволяє зменшити ймовірність помилки «тест-ретест». Для коректної математичної обробки інтервал між УЗ-обстеженнями не повинен бути меншим 12 міс. Наведений спосіб досить простий та універсальний для використання у повсякденній практиці за необхідності оцінити зсуви за результатами повторних досліджень.
Ключові слова: ехокардіографія, відтворюваність даних, помилка типу«тест-ретест».

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 407

Є.М. Горбань, Н.В. Топольнікова, О.В. Под’яченко, М.В. Осипові

Вікові особливості проявів метаболічного синдрому у тварин, що зазнали дії іонізивного опромінення за умов гіпоксичного впливу

Мета роботи: Дослідження впливу поєднання одноразового ікс-опромінення в сублетальній дозі дорослих та старих щурів із одночасним гіпоксичним впливом (ГВ) на прояви ряду радіоіндукованих змін, характерних для метаболічного синдрому (МС), у віддалені терміни (30 діб) після дії іонізивного опромінення.
Матеріали і методи: Досліди проведено на дорослих (6 міс.) і старих (24 міс.) щурах-самцях лінії Вістар трьох груп по 12 тварин у кожній: 1-ша група — контроль; 2-га група — ікс-опромінення в дозі 0,0129 Кл/кг (5 Гр) (потужність дози 0,00129 Кл/кг за хвилину, тривалість опромінювання — 10 хв); 3-тя група — опромінювання + ГВ (дихання повітряною сумішшю, що містить 10 об. % О2, протягом 1 хв до опромінювання та впродовж 10 хв у процесі променевої дії). Тварин брали в дослід через 30 діб після опромінення. Досліджено: рівні інсуліну (Інс), глюкози та глікозильованого гемоглобіну (HbA^) у плазмі крові, розрахунковий показник чутливості тканин до Інс (індекс НОМА), рівні стабільних метаболітів оксиду азоту (NO) у плазмі крові та тканинах аорти і міокарда, рівень холестерину (ХС) у тканині печінки та масу тіла.
Результати: За 30 діб після опромінення у дорослих щурів виявлена тенденція до зниження рівня Інс у плазмі крові, що може бути наслідком тривалої стимуляції інсулярного апарату та його можливого виснаження і є передумовою розвитку цукрового діабету (ЦД) 1-го типу; підвищення рівня HbAu в крові, що свідчить про розвиток гіперглікемії протягом 30 діб після опромінення; зниження рівнів стабільних метаболітів NO (NO2- та NOз-аніонів) у плазмі крові та тканині аорти і рівня NO2- аніонів у тканині міокарда; підвищення рівня ХС у тканині печінки. У старих щурів виявлено підвищення рівня глюкози в плазмі крові та інсулі- норезистентності (ІР), що може бути передумовою розвитку ЦД 2-го типу; зниження рівня NO2-аніонів у тканині аорти та тенденцію до підвищення маси тіла. У дорослих опромінених щурів ГВ запобігав тенденції до зниження рівня Інс та підвищенню рівня HbAjc у плазмі крові; підвищенню рівня ХС у тканині печінки та зниженню рівня NO2-аніонів у плазмі крові, тканинах аорти та міокарда; у старих опромінених тварин він запобігав підвищенню рівня глюкози у плазмі крові та ІР, зниженню рівня NO2-аніонів у тканині аорти та тенденції до підвищення маси тіла.
Висновки: Встановлена можливість запобігати за допомогою ГВ, поєднаного з ікс-опроміненням у сублетальній дозі, розвитку ряду проявів радіоіндукованого МС у дорослих і старих щурів. Запобігання за допомогою ГВ, поєднаного з опроміненням, ряду проявів радіоіндукованого МС у дорослих і старих тварин свідчить про перспективність дослідження можливості корекції відповідних порушень, зумовлених впливом іонізивного випромінення, в людей дорослого та похилого віку.
Ключові слова: іонізивне випромінення, гіпоксичний вплив, метаболічний синдром, вікові особливості.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 414

Л.Я. Васильев, Є. Б. Радзішевська, Я.Е. Вікман, П.П. Сорочан, А.М. Насонова, О.О. Солодовнікова

Організаційна структура бази даних катамнезу онкологічних хворих із пізніми метастатичними пухлинами для їх ретроспективного аналізу

Мета роботи: Описати інформаційну структуру бази даних, призначеної для наукового аналізу проблем, пов’язаних з появою і розвитком вторинних, метахронних і пізніх метастатичних пухлин.
Матеріали і методи: Для створення бази даних використовували програмний комплекс «База даних хворих», створений в ДУ Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України. Тип і структура накопичуваної інформації відповідають записам паперових історій хвороби. Інформацію представлено в максимально формалізованому вигляді за допомогою довідкових таблиць.
Результати: Створено електронну базу даних, що максимально відповідає паперовому варіанту історії хвороби і придатну для подальшої математичної обробки інформації, що в ній міститься.
Висновки: В результаті накопичення в розробленій базі даних необхідної кількості інформаційних одиниць буде отримано масив структурованої формалізованої інформації, що дозволяє провести сучасну статистичну обробку даних, пов’язаних із появою та розвитком вторинних, метахронних і пізніх метастатичних пухлин.
Ключові слова: база даних, метахронні пухлини, статистична обробка.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 420

М.І. Пилипенко

ЛЕКЦІЯ

Основи радіобіології
1. Загальні закономірності біологічної дії іонізивного випромінення.
Пряма і непряма біологічна дія. Молекулярні ефекти.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 433

М.І. Пилипенко, Л.Я. Васильев, Я.Е. Вікман, Є.Б. Радзішевська

Другі злоякісні пухлини Частина І. Епідеміологія

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 442

В.А. Вінніков

Біомаркери радіаційного опромінення: короткий огляд I. «Самостійні» маркери і мультипараметричний підхід

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 453

А.В. Кубашко

Особливості пошкодження ліпідів і білків унаслідок радіоіндукованого окисного стресу та постпроменеві каскадні перетворення в клітині

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 460

Л.І. Сімонова, В.З. Гертман, Л.В. Білогурова

Моделювання місцевих променевих ушкоджень шкіри на лабораторних тваринах

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 467

Є. Г. Русанова, К. В. Русанов

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

Харківські сучасники С. П. Григор'єва — соратники, опоненти, учні

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 475

РАДІООНКОЛОГІЯ В РЕГІОНАХ

Г.В. Кулініч, В.С. Кулініч

Івано-Франківська область

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 479

Д.С. Мечев

Відкриття першого в державі спеціалізованого Центру променевої терапії в м. Рівне

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 484

Л.Л. Стадник

ШКОЛА МАГАТЕ

Проведено регіональні навчальні курси МАГАТЕ з питань клінічної дозиметрії

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 486


КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ

Резолюція науково-практичної конференції Українського 486 товариства радіаційних онкологів (УТРО) з міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

Івано-Франківськ, 29 червня-1 липня 2011 р.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 488

Л.Л. Стадник

Підсумки республіканської науково-практичної конференції «Питання забезпечення радіаційної безпеки персоналу та пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень»

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 491

ЮВІЛЕЇ

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 493

ЦИКЛИ НАВЧАННЯ

Цикл проведення постійнодіючих курсів стажування 

ДУ Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України на 2012 рік
Календарний план проведення циклів кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2012 рік

Календарний план проведення циклів кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2012 рік (на бюджетній основі)

Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО 496 ім. П.Л. Шупика на 2012 р.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 497

ІНФОРМАЦІЯ

Науково-практична конференція УТРО  «Актуальні питання променевого і комбінованого лікування онкозахворювань і профілактика ускладнень»
21-22 травня 2012 р., Харків

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до диспансеризації працюючих
із джерелами іонізивного випромінення» 18-19 жовтня 2012 р., Харків

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 4, сторінка 499

ПОКАЖЧИК АВТОРІВ XIX ТОМУ УРЖ ПОКАЖЧИК РЕЦЕНЗЕНТІВ XIX ТОМУ УРЖ

Повний текст