Головна » 2013, том XXI, випуск 2

УРЖ 2013, том XXI, випуск 2

ЗМІСТ

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 131

КЛІНІЧНА ЛЕКЦІЯ

І.М. Пилипенко, М.I. Пилипенко

Нові підходи до ведення хворих на рак передміхурової залози на принципах доказової медицини

Ключові слова: рак передміхурової залози, ведення хворих, доказова медицина.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 139

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

В.А. Вінніков, Н.А. Мазник, Т.С. Сипко, Н.Д. Пшенічна

Цитогенетичні пошкодження у хворих на раки жіночих статевих органів під час променевої терапії.
I. Варіабельність цитогенетичної реакції на опромінення

Мета роботи: Визначити граничні зміни цитогенетичних показників у лімфоцитах крові хворих на раки жіночих статевих органів (РЖСО) в умовах променевої терапії (ПТ) та оцінити індивідуальну варіабельність швидкості накопичення аберацій хромосом в залежності від схеми лікування.

Матеріали та методи: Обстежено 53 жінки — хворі на рак тіла матки (РТМ), 5 хворих на рак шийки матки (РШМ) і 12 — на рак яєчників (РЯ), які отримували стандартні курси дистанційної гамматерапії (ДГТ, 38 осіб), внутріпорожнинної гамматерапії (ВПГТ, 10 осіб) та їх поєднання (ППТ, 22 хворі). Класичний цитогенетичний аналіз метафаз 50-год культури лімфоцитів крові з виявленням аберацій хромосом і геномних порушень проводили до початку курсу опромінення і на різних етапах ПТ (всього 186 індивідуальних досліджень). Для кожної хворої обчислювали індивідуальну швидкість накопичення частоти нестабільних аберацій хромосомного типу (AXcunst) в термінах регресії «кількість сеансів ПТ — ефект», оцінювали коефіцієнт варіації цього показника в групах і зміни групової кінетики цитогенетичного ефекту протягом курсу ПТ.

Результати: За будь-якої схеми променевого лікування частота цитогенетичних пошкоджень у лімфоцитах хворих на РЖСО зростала в процесі ПТ, причому майже виключно за рахунок AXcunst . Діапазони індивідуальних рівнів AXcunst при ДГТ і ППТ значною мірою перекривалися і мали істотно вищі значення, аніж при ВПГТ. Швидкість зростання частоти AXcunst у межах однієї схеми лікування на схожому етапі ПТ у різних осіб могла відрізнятися від 2 до 23 разів. Серед 32 пацієнток, обстежених у середині та в кінці ПТ, спостерігали 13 випадків лінійного зростання рівня AXcunst, 4 випадки прискорення кінетики у другій половині курсу ПТ та 15 випадків плато або зниження рівня аберацій між серединою і кінцем ПТ. Коефіцієнт варіабельності швидкості накопичення AXcunst становив від 50 до 80 % на різних етапах ПТ, загалом по вибірці — близько 70 % , і зростав у динаміці лікування в усіх групах, незалежно від схеми ПТ.

Висновки: Уперше на репрезентативній вибірці хворих на РЖСО визначено граничні рівні змін цитогенетичних показників та встановлено особливості індивідуального варіювання кінетики накопичення хромосомних пошкоджень в залежності від схеми терапевтичного опромінення. Ці дані є підґрунтям для визначення прогностичного потенціалу цитогенетичних пошкоджень як клінічнозначущих маркерів в умовах ПТ.

Ключові слова: аберації хромосом, променева терапія, рак тіла матки, рак яєчників. 

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 151

VI З'ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА  
РАДІАЦІЙНИХ ОНКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
25-27 ЧЕРВНЯ 2013 P., РІВНЕ МАТЕРІАЛИ З'ЇЗДУ

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 152

О.Ю. Аникеева, П.В. Филатов, О.А. Пашковская

Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечнососудистой патологией

Резюме. У статті розглянуто технологію стереотаксичної високодозної променевої терапії у хворих на недрібноклітинний рак легень із супутньою патологією серцевосудинної системи при використанні системи активного контролю дихання пацієнта (ABC). Проведено лікування 42 пацієнтів на лінійному прискорювачі Elekta Axesse за 3—4 фракції, дозою 12-18 Гр за одну фракцію. Показано, що методика дозволяє досягати високого контролю над пухлиною, не збільшуючи при цьому навантаження на серцевосудинну систему.

Ключові слова: недрібноклітинний рак легені, променева терапія, захворювання серцевосудинної системи.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 154

С.В. Антипова, В.Т. Радомський, Н.М. Серьогіна, В. I. Котилевська, В.В. Серьогін, Д.О. Стрюков

Порівняльний аналіз методів лікування за   результатами трирічної безрецидивної виживаності хворих на рак сечового міхура II стадії

Ключові слова: рак сечового міхура, трансуретральна резекція, променева терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 156

Н.В. Білозор, В.П. Старенький, О.М. Сухiна

Вплив клінічних характеристик на ефективність променевого лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ стадії при нестандартних режимах фракціонування

Ключові слова: недрібноклітинний рак легені, променева терапія, режими прискореного фракціонування, об'єктивний ефект, загальна виживаність, безрецидивна виживаність.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 161

Т. Г. Бойко, І.В. Смаглюк, Т.В. Оніцева, І.М. Макарук, К. В. Яриніч  

Аналіз випадків виникнення рецидивів раку шкіри в місцях видалених (вилікуваних) пухлин

Ключові слова: немеланоцитарний рак шкіри, променева терапія, рецидив.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 163

Г. В. Бондар, І.Є. Сєдаков, Н.Г. Семикоз, В.М. Смирнов, Д.В. Трухін, Є.Ю. Хлопушин, В.П. Фефелова, О. О. Грабовський

Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку грудної залози

Ключові слова: деструктивні форми раку грудної залози, комплексне паліативне лікування, променева терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 165

Г.В. Бондар, Ю.І. Яковець, Ю.В. Думанський, Н.Г. Семикоз, В.Х. Башеєв, М.В. Бондаренко, А.Ю. Кияшко, І.В. Совпель

Лікування хворих на місцево-поширений нерезектабельний рак прямої кишки з використанням регіонарної внутріартеріальної хемотерапії

Ключові слова: нерезектабельний місцево-поширений рак прямої кишки, внутріартеріальна регіонарна хемотерапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 166

Ю.К. Вівчаренко, І.Є. Крижанівська, І.Ю. Костінський, П.Ф. Дудій, І.М. Остапяк, І.В. Бойко, С.С. Цибран, Р.М. Сиротинський

Тактика лікування синдрому верхньої порожнистої вени в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері

Ключові слова: синдром верхньої порожнистої вени, дрібноклітинний рак легенів, недрібноклітинний рак легенів, поліхемотерапія, дистанційна променева терапія, фракціонування, супровідна терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 170

Г.В.Гацкевич, И.Г. Тарутин, Е.В. Титович

Систематизация, архивирование и использование дозиметрической информации в лучевой терапии

Резюме. У доповіді викладаються основні принципи систематизації і збереження дозиметричної інформації в радіологічних клініках. Обговорюються проблеми одержання і використання дозиметричної інформації для забезпечення сучасних методик променевої терапії, а також використання даної інформації при проведенні періодичного контролю якості роботи устаткування. Приведено рекомендації на підставі досвіду, накопиченого в РНПЦ ОМР ім. М.М. Александрова.

Ключові слова: променева терапія, дозиметрична інформація, систематизація, зберігання, використання.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 171

В.М. Демченко, І.В. Сокур, М.Л. Ковальський, М.М. Ланкин, І.М.  Гайдай, І.С. Редько, В.І. Єфімов, Є.С. Кобельчук

Використання магнітнорезонансної томографії для стадіювання та оцінки ефективності передопераційного курсу хемопроменевої терапії місцево-поширеного раку прямої кишки

Ключові слова: оцінка поширеності раку прямої кишки, магнітнорезонансна томографія, хемопроменева терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 173

Е.А. Дьоміна, В.С. Іванкова

Особливості використання нейтронного випромінення в радіаційній онкології

Ключові слова: нейтронне випромінення, променева терапія, радіаційна онкологія, нейтронзахватна терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 175

О.О. Єгоров

Магнітнорезонансно-томографічні дослідження плаценти  у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових стадій раку ендометрія

Ключові слова: вагітність, магнітнорезонансна томографія, плацента, рак ендометрія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 176

В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова, Н.П. Доценко

Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози

Ключові слова: рак грудної залози, хемопроменева терапія, гепатопротектори.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 178

І.С. Іванкова, І.І. Смоланка, І.Ю.  Скляр, О.М. Іванкова, Л.М. Барановська, О.Ю. Столярова, О.Ф. Лігірда, М.І. Кротевич

Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози

Ключові слова: рак грудної залози, хемопроменева терапія, радіомодифікатори, фторпіримідини, безрецидивна виживаність.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 181

В.С. Іванкова, Г.М. Шевченко, Т. В. Хруленко, Л.М. Барановська, В.Т. Перепечкіна, Г.В. Галяс

Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній гамма-терапевтичній установці Gyne Source

Ключові слова: рак шийки матки, 60Co (HDR) брахітера-пія, поєднана променева терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 184

В.С. Іванкова, Г.М. Шевченко, Т. В. Хруленко, Л.М. Барановська, Т. В. Скоморохова, І.П. Магдич, М.І. Палій

Досвід конформної променевої терапії місцево-поширених форм раку шийки матки

Ключові слова: рак шийки матки, конформна променева терапія, брахітерапія, система планування курсу опромінення.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 188

В.П. Івчук, Л.В. Вінцевич, О.О. Юдко, Н.А. Єфремова, Л.М. Синюшкіна

Особливості планування і променевого лікування раку   сечового міхура І-ІІІ стадій на лінійному прискорювачі

Ключові слова: рак сечового міхура, конформне опромінення, променеве навантаження.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 190

І.М. Кіхтенко, М.І. Хворостенко, Ю.М. Хворостенко

Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти

Ключові слова: нова спеціальна фізична величина, ефективна тканинна доза електромагнітного випромінення, одиниця вимірювання дози.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 193

Я.В. Кметюк, Г.О. Курило, О.В. Сафронова, Т.В. Удатова, Т. Г. Підлубна, Ю.М. Кісіль

Оцінка проявів місцевої токсичності при застосуванні 3D-конформної променевої терапії та методики IMRT при опроміненні пухлин малого таза

Ключові слова: 3D-конфоpмна променева терапія, променева терапія з модульованою інтенсивністю дози, дозове навантаження, токсичність променевої терапії.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 195

О.В.  Ковтуненко, М.І. Хворостенко, І.С. Шпонька, С.М. Тимчук, Д.В. Березнюк, О.В.Пославська, І.М. Кіхтенко, Ю.М. Хворостенко

Аналіз показників експресії маркера фактора росту   ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні

Ключові слова: фактор росту ендотелію.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 199

А.Є.  Крижанівська, О.В. Дорош, В.М.  Галанджій, Л.Ф. Живецька

Хемопроменева терапія в лікуванні хворих на рак   шийки матки ІІВ стадії

Ключові слова: рак шийки матки, променева терапія, хемотерапія, цисплатин, 5-фторурацил.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 201

Г.В. Кулініч

Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної   порожнини в онкологічних хворих: питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітації. Розбір клінічного випадку

Ключові слова: променева терапія, кардіальні ускладнення, пухлини грудної порожнини, діагностика, класифікація, реабілітація.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 204

С.М. Лучковський, Р. М. Зелінський

Дозиметрія вузьких струменів

Ключові слова: дозиметрія, вузькі струмені, коефіцієнт виходу, IMRT, CyberKnife, радіохірургія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 207

О.Л. Лянна, Г. В. Долгіх, М.І. Хворостенко, В.І. Чорна, О.З. Бразалук

Порівняльна оцінка активності цистеїнових протеїназ (кальпаїнів та катепсинів) у біологічних рідинах хворих з папілярною карциномою щитоподібної залози

Ключові слова: цистеїнові протеїнази, кальпаїни, катепсини, папілярна карцинома, щитоподібна залоза.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 211

И.И. Минайло

Индивидуализация лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого

Резюме. Робота присвячена розробці моделі проспективного індивідуального прогнозування відповіді пухлини на променеве лікування з визначенням приналежності кожного нового пацієнта до визначеного прогностичного класу. Запропоновано новий підхід до рішення даної задачі: розробити спосіб визначення індивідуальної радіочутливості пухлини, зважаючи на добре відомий факт, що єдиним абсолютним критерієм радіочутливості пухлини в клініці є ступінь її відповіді на променевий вплив.

Ключові слова: променева терапія, рак легені, індивідуальне прогнозування, радіочутливість.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 212

И.И. Минайло, Н.А. Артемова

Современная высокотехнологичная лучевая терапия

Резюме. Створення високоефективних відділень променевої терапії, укомплектованих сучасним радіотерапевтичним устаткуванням, кваліфікованим медичним та інженерно-технічним персоналом, із застосуванням найсучасніших методів радіотерапії, дозволить підвищити результати лікування раку. Реалізація всіх напрямків розширить можливості застосування променевої терапії і дозволить забезпечити потребу онкологічних пацієнтів у засобах променевого лікування.

Ключові слова: променева терапія, сучасні технології.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 216

Д. В. Окунцев, Н.И. Крутилина, Аль-Аква Абдуль Мажид, Л. Б. Пархоменко

Методика трехмерного (3D) планирования  послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы T1-2N0M0

Резюме. Метою дослідження була розробка методології передпроменевої підготовки і післяопераційної конформної 3D променевої терапії хворих на рак грудної залози (РГЗ) І—II стадій з використанням сучасного діагностичного і радіотерапевтичного устаткування ДУ «Республіканський медичний центр онкології і медичної радіології ім. М.М. Александрова». У статті поряд з характеристикою 65 пацієнток із РГЗ І—II стадій докладно викладається методика передпроменевої підготовки й опромінення.

Ключові слова: рак грудної залози, передпроменева підготовка, конформна 3D променева терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 219

М.Н. Петкевич, Е.В. Титович, И. Г. Тарутин, А.В. Парчайкина

Внедрение методики RapidArc в клиническую практику ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова».
Аспекты планирования

Резюме. Розглянуто теоретичні аспекти планування за технологією RapidArc, проведено порівняльний аналіз методик планування при використанні технологій RapidArc, IMRT і 3DCRT. Наведено кілька клінічних прикладів з використанням методики RapidArc.

Ключові слова: променева терапія, планування, RapidArc, контурування, багатопелюсткова діафрагма.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 221

В.Ф. Почерняєва, Т.О. Жукова, Л.М. Васько, Л.О. Лимар

Лікування та профілактика гепатотоксичних ускладнень при проведенні радіохемотерапії

Ключові слова: радіохемотерапія, корекція, гепатоток-сичні ускладнення.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 222

А.С. Савченко, Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, В.П. Лаврик

Характеристика променевих ускладнень у хворих на лімфому Годжкіна та негоджкінські лімфоми при опроміненні на лінійному прискорювачі

Ключові слова: променева терапія, променеві ускладнення, лінійний прискорювач, медіастинальне опромінення, лімфома Годжкіна, негоджкінські лімфоми.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 226

Н.Г. Семикоз, Н.Г. Куква, О.А. Грабовський, М.О. Лічман, В.Н. Пашков, Е.А. Кудряшова

Переваги 3D конформної променевої терапії в лікуванні хворих на рак передміхурової залози з різними стадіями захворювання

Ключові слова: рак передміхурової залози, 3D конформна променева терапія, безрецидивна виживаність, променеві ускладнення.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 228

Н.Г. Семикоз, А.О. Шуміло, Т. В. Карпушина, О.А. Грабовський, Н.А. Лічман  

Результати комбінованого лікування хворих на місцево-поширений рак шийки матки

Ключові слова: місцево-поширений рак шийки матки, поєднана променева терапія, комбіноване лікування.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 230

В.В. Синайко

Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade III) головного мозга

Резюме. Післяопераційна променева (ПТ) або хемопро-менева терапія (ХПТ) з темозоламідом забезпечує 5-річну виживаність у 52,4 % хворих при анапластичній олігоден-дрогліомі й олігоастроцитомі та в 39,3 % при анапластичній астроцитомі. ХПТ (у порівнянні з ПТ) підвищує 5-річну виживаність пацієнтів з анапластичною астроцитомою з 28,4 ± 9,5 % до 56,2 ± 15,7 % (р = 0,042).

Ключові слова: анапластична гліома (Grade III), післяопераційна променева (хемопроменева) терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 232

П.П. Сорочан, Н.Е. Прохач, І.А. Громакова, І.М. Кругова, В.С. Сухін

Роль цитокінів у розвитку гематологічних та імунних порушень при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки

Ключові слова: цитокіни, променева терапія, рак тіла матки.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 234

Н.Ю. Спіженко, Т.І. Чеботарьова, В. І. Лисак, В.П. Ващишин

Лікування хворих на рак передміхурової залози з використанням сучасних методик променевої терапії

Ключові слова: рак передміхурової залози, Кібер ніж, стереотаксична радіохірургія, лінійний прискорювач, променева терапія з модуляцією інтенсивності, ескалація дози.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 236

В.С. Сухін, О.М. Сухіна, В.П. Старенький

Ефективність лікування лейоміосаркоми матки I-II стадії

Ключові слова: лейоміосаркома матки, рецидиви, результати лікування.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 239

Е.В. Титович, М.Н. Петкевич, И.Г. Тарутин, Г.В. Гацкевич

Внедрение методики RapidArc в клиническую практику  ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова».
Дозиметрические аспекты

Резюме. Розглянуто процес отримання та опрацювання дозиметричних даних для застосування в алгоритмах опти-мізації дозового розподілу й алгоритмах розрахунку дози системи планування Eclipse, використовуваних у методиці опромінення RapidArc. Аналізуються специфічні тести багатопелюсткової діафрагми, необхідні для проведення контролю якості опромінення за методикою RapidArc. Описано верифікацію планів опромінення пацієнтів за методикою RapidArc.

Ключові слова: променева терапія, RapidArc, багатопелюсткова діафрагма, контроль якості, верифікація.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 241

Н.В. Тюєва, В.Г. Дубініна, О.В. Лук’янчук, Л.П. Антонова, В.Т. Стоян

Можливості диференційованого підходу до поєднаного застосування дистанційної променевої терапії та брахітерапії високої потужності дози у хворих на місцево-поширений рак шийки матки

Ключові слова: місцево-поширений рак шийки матки, променева терапія, високодозна брахітерапія, комп'ютерна томографія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 244

М.І. Хворостенко, І.М. Кіхтенко, Ю.М. Хворостенко

Прогностичне значення передопераційної дози радіації для результатів комбінованого лікування хворих на рак шлунка

Ключові слова: рак шлунка, комбіноване лікування, виживаність.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 245

О.А. Черниченко, В.С. Сакало, О.В. Щербина, Ю.М. Бондаренко, П.Г. Яковлев, А.В. Сакало, Ж. Адамець

Особливості порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози залежно від схеми гормонотерапії

Ключові слова: рак передміхурової залози, остеопенія, остеопороз, остеоденситометрія, бікалутамід, диферелін, двобічна орхіектомія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 247

В.А. Чорнобай

Медикаментозна терапія рецидивного та метастатичного раку шийки матки: від фторпіримідинів до таргетних препаратів

Ключові слова: рецидивний та дисемінований рак шийки матки, медикаментозна терапія.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 250

Т.Д. Щегловська, В.Л. Якобчук, Т.А. Ратнікова, В. В. Філіпчук

Шляхи оптимізації променевої терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів

Ключові слова: 3D-конформна променева терапія, IMRT, іммобілізація, комп'ютерна томографія, контурування, планування, лікування.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 253

О.О.Юдко

Розрахунок фактора оберненого розсіювання методом Монте-Карло для моноенергетичного рентгенівського випромінення

Ключові слова: моделювання Монте-Карло, фактор оберненого розсіювання, рентгенівське випромінення.

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 256

ЮВІЛЕЙ

Юрій Васильович Думанський

Повний текст

 

2013, том XXI, випуск 2, сторінка 257

Інформація для авторів

Повний текст