Головна » 2012, том XX, випуск 3

УРЖ 2012, том XX, випуск 3

ЗМІСТ

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 245

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Н.М. Романко, П.Ф. Дудій, І.П. Вакалюк

Порівняння можливостей 4- і 128-зрізової комп'ютерної томографії у проведенні КТ-ангіографії судин головного мозку хворим із артеріальною гіпертензією

Мета роботи: Порівняти діагностичну інформацію про стан судин головного мозку у хворих із артеріальною гіпер тензією (АГ), отриману при обстеженні пацієнтів на 4- і 128-зрізовому комп'ютерних томографах.
Матеріали і методи: Обстежено 88 пацієнтів віком 21-75 років, розподілених на 4 групи, залежно від рівня сумарного серцево-судинного ризику. При цьому 62 пацієнти обстежено на 4-зрізовому, а 26 — на 128-зрізовому томографі. При проведенні обстежень на 4-зрізовому МСКТ протокол Cerebral СТА використали у 38, а програму Sure Start — у 24 осіб. На 128-зрізовому КТ у 11 пацієнтів застосовано програму Neuro-DSACT, а 15 — Carotid-DSACT.
Результати: У хворих із АГ найпоширенішими змінами інтракраніальпих судин були: звуження вертебральної артерії — у 44 пацієнтів (50 %), S-подібна девіація внутрішньої сонної артерії (ВСА) — у 22 (25 %), звивистий хід ВСА — у 25 (28,41%), звуження ВСА — в 12 (13,4 %), звуженпя передніх мозкових артерій — у 29 хворих (32,95 %). Зареєстровано 23 випадки (26,14 %) аплазії мозкових судин та 37 (42,04 % ) — їх гіпоплазії.
Висновки: Методика МСКТ-ангіографії у хворих із АГ дозволяє точно і достовірно виявити зміни судин головного мозку. Перевагою обстеження пацієнтів на 128-зрізовому СКТ є використання мепшої кількості контрастного середника — в середньому на ЗО % порівняно із його витратами при обстеженнях на 4-зрізовому КТ — та зниження дози опромінення в середньому на 47,4 % і захоплення більшої ділянки сканування в поперечній площині порівняно з дослідженнями на 4-зрізовому КТ.
Ключові слова: мультиспіральна комп'ютерна томографія, ангіографія, артеріальна гіпертензія, інтракраніальні судини, доза опромінення.

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 249

О.Ф. Сенюк, В.А. Ковальов, О.В. Семенюченко, А.Г. Терентьев, А.А. Вісловух, А.Д.  Вовк, І.В. Солянік

Печінково-специфічний ліпопротеїн як можливий маркер ураження імунної толерантності під впливом низьких доз іонізивних випромінень

Мета робота: Дослідження ролі печінково-специфічного ліпопротеїну (ПСЛ) у формуванні аутоімунного ураження печінки під впливом низьких доз іонізивного випромінення (IB). Матеріали і методи: Під час дослідження використовували методи імуноферментного аналізу, афінної хроматографії, імуноблотингу, електрофорезу в поліакрнламідному гелі в умовах денатурування.
Результати: Показано, що тривалий вплив низьких доз IB низької інтенсивності асоціюється зі зростанням сироваткових рівнів аутоантитіл (АуАТ) проти ПСЛ. Ці рівні близькі до рівнів АуАТ проти ПСЛ, які виявляються у хворих на хронічний гепатит.
Висновки: Тривалий вплив низьких доз IB низької інтенсивності, який асоціюється зі зростанням сироваткових рівнів АуАТ проти ПСЛ, може свідчити про негативний вплив низьких доз IB на імунну толерантність організму людини та пояснює підвищення в популяції опромінених осіб рівня захворювань, у патогенезі яких важливу роль відіграють реакції аутоімунітету.
Ключові слова: аутоімунітет, імунна толерантність, низькі дози радіації, печінково-специфічний ліпопротеїн.

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 256

Є.М. Мамотюк, І.М. Пасюга, В.А. Гусакова

Використання соку Ноні як протирадіаційного засобу для профілактики і лікування променевих уражень слизової оболонки ротової порожнини та очей щурів в умовах тотального ікс-опромінення

Мета роботи: Оцінка впливу соку Ноні, введеного перорально, на процеси запалення слизової оболонки ротової порожнини і очей у тотально ікс-опромінених щурів у дозі 6,0 Гр. Матеріали і методи: Досліджено 146 безпородних білих щурів-самиць масою тіла 160-190 г. їм застосовували загальне ікс-опромінення в дозі 6,0 Гр, апарат РУМ-17М. Визначено накопичену частоту ознак променевого ураження слизових оболонок ротової порожнини і очей за ЗО діб у дослідах з пероральним введенням соку Ноні (Табарі, Гавайського) опроміненим тваринам.
Результати: Введення зразків соку Ноні опроміненим щурам знижує їх 30-добову смертність, скорочує частоту проявів променевого ураження слизових оболонок голови в особин, що вижили, і дещо збільшує цей показник у групі тварин, що гинуть.
Висновки: Досліджувані зразки соку Ноні, застосовувані перорально, не тільки послаблюють тяжкість перебігу ГПХ у щурів, але й пригнічують запальні процеси, що виявляються локально, слизових оболонок голови тварин. Це чітко простежується у тварин, що виживають. Оцінюючи механізм дії протипроменевих засобів на опромінених щурів в експерименті, необхідно враховувати їх вплив на тварин, що вижили, і тих, що загинули.
Ключові слова: сік Ноні, променева хвороба, накопичена частота ознак захворювання, променеві ураження слизових оболонок голови щурів.

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 261

ЛЕКЦІЯ

М.І. Пилипенко

Фізика радіології

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 277

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

В.А. Вінніков

Біомаркери радіаційного опромінення: короткий огляд.                                

III. Протеоміка, метаболоміка, геноміка

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 295

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В ЯДЕРНІЙ МЕДИЦИНІ» 24-25 ВЕРЕСНЯ 2012 р., ВІННИЦЯ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 296

Н.І. Афанасьева, Н.І. Луховицька, Г.І. Ткаченко, Г.В. Грушка, О.М. Астап’ева

Аналіз рівня тироглобуліну у хворих на диференційований рак щитоподібної залози в процесі лікування та на етапі моніторингу

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 298

Н.А. Добровольський, Л.П. Іванова, Л.І. Богданович, О.В. Кулічкова

П'ятирічна безрецидивна виживаність після комбінованого лікування диференційованого раку щитоподібної залози

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 299

Г.В. Зелінська

Тиреоїдна пероксидаза в пунктатах радіойодорезистентних та радіойодочутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 301

Г.А. Зубкова, В.Є. Лучицький, Є.В. Лучицький, В.М. Рибальченко, В.В. Марков, О.М. Яковенко

Радіологічна верифікація доклінічних форм гемодинамічних порушень у чоловіків з метаболічним синдромом та цукровим діабетом ІІ типу

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 304

А.Л. Камінська, А.В.  Макаренко, Г.О. Романенко, М.О. Ніколов

Використання непрямої радіонуклідної цистографії в радіологічних відділеннях

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 305

П.О. Король, Н.М. Пономаренко, Н.В. Шинкаренко, В.В. Волошко

Порівняльна характеристика ефективності остеосцинтиграфії з 99m-Tc-пірофосфатом та рентгенологічного методу при ревізійному ендопротезуванні кульшових суглобів

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 307

В.Ю. Кундін

Інформативність нефротропних радіофармпрепаратів у оцінці ступеня уражень нирок при різних нефропатіях у дітей

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 310

В.Ю. Кундін, М.В. Сатир, І.В. Новерко

Сучасні аспекти застосування трифазної остеосцинтиграфії в діагностиці уражень опорно-рухового апарату

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 312

Т. М. Кучменко

Гіперпластичні процеси в ендометрії та грудних залозах у жінок після радіойодотерапії

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 314

А.Г. Мазур, О.В. Миронова, М. М. Ткаченко, Н.В. Горяінова

Порівняльне дослідження пухлинних маркерів тимідинкінази і β2-мікроглобуліну у хворих на гостру мієлобластну лейкемію як прогностичних факторів

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка  318

С.С. Макеев, А.С. Кусткова, Т.Г. Новікова

Особливості регіонарного об'ємного мозкового кровотоку у хворих на гіпертензивну енцефалопатію за даними однофотонної емісійної комп'ютерної томографії

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 320

Д.С. Мечев, О.В. Щербіна

Європейські варіанти підготовки фахівців для роботи з ПЕТ-КТ

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 322

Т.А. Начьотова, Д.А. Кашкалда, В.А. Бондаренко, Д. К. Кулешова

Особливості вмісту в сироватці крові естрадіолу у дівчин-підлітків із вторинною аменореєю

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 324

М.Н. Санчес, А.Л.  Горбенко, О.І.   Солодянникова, І.В. Василенко

З досвіду лікування тиреотоксикозу радіоактивним йодом

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 326

А.М. Славнов, Г.А. Зубкова

Радіонуклідна діагностика діабетичних нефропатій

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 328

Н. М. Степура, Г.А. Замотаева, С.В. Гулеватий, Т.К. Совенко, М.Д. Тронько

Динаміка вмісту циркулюючих імунних комплексів у хворих на диференційований рак щитоподібної залози різного віку в процесі радіойодотерапії

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 331

Н.П. Строганова, Л.М. Бабій

Ранні ознаки серцевої недостатності у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи (за даними радіонуклідної вентрикулографії)

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 333

М.М.Ткаченко, А.В. Макаренко

Аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії при різних патологіях жовчовивідної системи

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 336

М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, В.Ю. Кундін

Комплексне сцинтиграфічне дослідження дітей, хворих на міхурово-сечовідний рефлюкс

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 338

А.В. Холодна, О.Г. Олійніченко, О.І. Лола, О.Ю. Гальченко, М. М. Фірсова

Застосування методу ПЕТ-КТ у діагностиці раку легень

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 341

О.В. Щербіна, Я.В. Кметюк, О.І. Москалець, Г.В. Рабош

Перший вітчизняний клінічний досвід ПЕТ/КТ

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 343

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ПРАЦЮЮЧИХ ІЗ ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗИВНОГО ВИПРОМІНЕННЯ» 18-19 ЖОВТНЯ 2012 p., ХАРКІВ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 344

М.А. Власенко, В.С. Кулініч, Л.В. Рогачевська

Аналіз захворюваності та якості лікування серцево-судинної та тиреоїдної патології у професіоналів, які працюють у сфері дії іонізивного випромінення (за даними диспансерного обстеження)

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 347

Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч

Роль і функції Центральної диспансерної комісії в організації і проведенні медобстеження працюючих із джерелами іонізивного випромінення в Україні

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 349

М.А. Копитін, О.В. Меріуц, О. П. Коломійчук, Ю.К. Гичкін, Т.С. Годоров, А.П. Сибирцев

Комплексна променева діагностика у скринінгу раку грудної залози

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 351

Г. В. Кулініч, Є.Г. Дубенко, О.С. Зац

Особливості неврологічних порушень нервової системи в осіб, професійно пов'язаних із дією іонізивної радіації

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 353

М.І. Пилипенко, Г.В. Кулініч, О.К. Кононенко

Особливості обстеження та семіотика гастроентерологічної патології у працюючих у сфері дії іонізивної радіації

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 354

М.І. Пилипенко, Г.В. Кулініч, О.К. Кононенко

Стан роботи обласних диспансерних комісій   з медогляду працюючих у сфері дії іонізивного випромінення

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 356

М.І. Пилипенко, Г.В. Кулініч, Л.Л. Стадник

Радіаційна безпека персоналу. Випадок променевого ураження кисті у лікаря-рентгенолога

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 358

А.І. Севальнев, М.І. Костенецький, Л.Т. Лемешко, З.В. Фільченкова, Л.О. Мороз

Досвід проведення періодичних медичних оглядів працюючих із джерелами іонізивного випромінення в Запорізькій області

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 362

ЮВІЛЕЇ Українському державному виробничому підприємству «Ізотоп» - 50 років

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 3, сторінка 364

ПАМ'ЯТІ

Повний текст